header

 

" MAJUR GROUP " DOO za promet , posredovanje , usluge i spoljnu trgovinu , registrovano je kod Agencije za privredne registre , Beograd , u Registru privrednih društava resenjem broj BD  55128/2005 od 08.07.2005. godine.

" MAJUR GROUP " DOO , Novi Sad je organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću , a na osnovu odluke o osnivanju od 21.juna 1999. godine i registrivano je kod Trgovinskog suda u Beogradu pod brojem Fi 2573/99 (registarski uložak broj
i-60604).

Društvo se bavi prometom robe na veliko i malo iz osnovne delatnosti i to 52430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože. Pored navedene osnovne delatnosti društvo obavlja i druge delatnosti i poslove koji doprinose efikasnijem i racionalnijem poslovanju .

Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu i reviziji razvrstano u srednja pravna lica.

Sedište Društva je Novi Sad u ulici Zmaj Jovina br. 2.

Poreski identikikacioni broj Drustva je 101547730.

Matični broj Društva je 06733549.

Prosečan broj zaposlenih u 2008. godini bio je 58.

Privredno drustvo u 2008 godini ima u svom sastavu osam maloprodajnih objekata.
finansijsk i2007  

 

download

MajurGroup d.o.o. | Zmaj Jovina 2, 21000 Novi Sad, Republika Srbija | tel: +381 (0)21 472-02-89 | fax: +381 (0)21 472-02-88 | office@majurgroup.com